Erfolg im Stall
Mẹo quản lý Gia súc

Mẹo quản lý chăn nuôi gia súc

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các mẹo quản lý bò sữa, bê, bò thịt và bò đực đang vỗ béo. Đọc thêm về những khuyến cáo tôt nhất về cách tối ưu hóa việc cho ăn và chăn nuôi gia súc của bạn.