Rentabilität
Lợi nhuận

Lợi nhuận từ tính bền vững

Trên hết SCHAUMANN ưu tiên là lợi nhuận của khách hàng. Toàn bộ sản phẩm của chúng tôi góp phần làm tăng năng suất trong ngành chăn nuôi đồng thời giảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Chúng tôi cũng hướng tới việc nâng cao hiệu quả của công ty chúng tôi thông qua các tiến bộ công nghệ và đổi mới

Các phụ gia ủ chua SCHAUMANN cải thiện lợi nhuận của việc sản xuất thức ăn ủ chua

Các phụ gia ủ chua được SCHAUMANN phát triển và sản xuất là một ví dụ lý tưởng của các sản phẩm của SCHAUMANN giúp gia tăng lợi nhuận. Theo phương châm của chúng tôi, tối ưu hóa việc sử dụng thức ăn ủ chua có thể bằng cách giảm tổn thất các chất qua quá trình ủ chua và gia tăng giá trị các chất.
Chi phí sử dụng phụ gia ủ chua thường thấp hơn trong khi doanh thu và năng suất đạt được lại cao hơn. Do đó, lợi nhuận từ việc sản xuất thức ăn ủ chua được cải thiện thông qua việc sử dụng các sản phẩm phụ gia ủ chua

Tìm kiếm –xúc tiến các nguồn đầu tư trong việc nghiên cứu và phát triển

Thành công lâu dài của công ty dựa trên các hoạt động giúp tăng hiệu quả của quá trình sản xuất trong khi các chi phí cho hoạt động liên tục giảm. Tập đoàn SCHAUMANN sẽ tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển các định hướng mới trong tương lai

Gut Hülsenberg do tập đoàn sở hữu bao gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo tính chuyên nghiệp và tuân thủ theo các nguyên tắc cũng như những tiêu chuẩn mới nhất, đồng thời các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao. Hơn thế nữa, chúng tôi còn sở hữu tổ hợp phòng thí nghiệm của ISF Schaumann Research có các công nghệ phân tích mới nhất. Đây là cách đảm bảo chất lượng sản phẩm, phát triển mới theo định hướng tương lai cũng như kiểm tra tính hiệu quả của các sản phẩm SCHAUMANN.