Erfolg im Stall
Thành công trong chăn nuôi Mẹo quản lý và bài kiểm tra thực tế

Thành công trong chăn nuôi

Thành công trong chuồng đạt được khi các sản phẩm sáng tạo đáp ứng kiến thức thực tế tuyệt vời. Đối với quản lý trang trại có thẩm quyền, việc xem xét liên tục các thông số cổ điển trong quá trình vận hành cũng quan trọng như cảm giác tốt cho các xu hướng và phát triển trong chăn nuôi.