Nachhaltigkeit bei SCHAUMANN
Tính bền vững

Tính bền vững tại SCHAUMANN

Kể từ khi công ty được thành lập, chúng tôi luôn kiên định thực hiện cam kết của mình để bảo vệ sinh kế của các thế hệ tương lai. Phát triển các sản phẩm được cải tiến và quy trình sản xuất bền vững là một phương châm không thể tách rời với chiến lược của công ty chúng tôi.

Quản lý bền vững áp dụng đối với các các lĩnh vực như năng lượng và khí hậu, lợi nhuận, trách nhiệm xã hội và phúc lợi vật nuôi. Mục đích là để tận dụng nguồn lực sẵn có và thậm chí còn có thể đạt hiệu quả hơn, đối với cả SCHAUMANN và khách hàng của chúng tôi, đồng thời hành động trên tiêu chí bảo vệ hệ  sinh thái và thái độ trách nhiệm xã hội.