Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Bò đực nuôi thịt - vỗ béo phổ quát


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Thức ăn khoáng chất

RINDAMAST UNI


Thức ăn bổ sung khoáng cho giai đoạn vỗ béo bò thịt với thành phần bổ sung sulphur

RINDAMAST BASIS UNI


Thức ăn thông dụng cho bò thịt giai đoạn vỗ béo