Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Gà thịt


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Những sản phẩm đặc biệt

Ovilac WA


Phụ gia bổ sung cho gà thịt