Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Heo con trong sữa và giai đoạn cai sữa


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Cám tập ăn

Schauma Premium


Cám tập ăn cao cấp

Schauma Immuno


Cám tập ăn với độ tin cậy cao hơn