Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Heo con trong giai đoạn nuôi


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Axit

Schaumacid Protect MONO


Thức ăn chứa acid và mono glyceride cho heo