Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Các chất ủ chua SCHAUMANN cải thiện lợi nhuận của việc sản xuất thức ăn ủ chua


Các chất ủ chua BONSILAGE được SCHAUMANN đặc biệt phát triển và sản xuất là một ví dụ lý tưởng về các sản phẩm SCHAUMANN gia tăng lợi nhuận. Những chất ủ chua hỗ trợ chủ yếu bằng cách giảm các chất bị mất khi ủ chua và gia tăng giá trị của thức ăn ủ chua.

 

Các chất ủ chua BONSILAGE được SCHAUMANN phát triển và sản xuất hỗ trợ việc sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có. Các nghiên cứu của LFL Grub, và những nghiên cứu khác, đã chỉ ra rằng các trang trại Đức phải chịu ủ chua cao đáng báo động giữa thu hoạch và thức ăn chăn nuôi. Những chất ủ chua bị mất đi là tránh được phần lớn thông qua quản lý thức ăn ủ chua đúng, và trên tất cả, việc sử dụng các chất ủ chua thích hợp.

 

Chi phí của việc sử dụng các chất ủ chua hạ xuống đáng kể thông qua việc tăng sản lượng năng lượng từ số lượng ủ chua như nhau của cỏ hoặc cây ngô. Lợi nhuận của sản xuất thức ăn ủ chua vì thế được cải thiện bằng cách sử dụng các chất ủ chua.
Bài báo "Các sản phẩm BONSILAGE cho thức ăn ủ chua cây ngô giúp ngăn ngừa mất đi lượng vật chất khô" đưa ra các tính toán bổ sung cho điều này.