Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Bảo vệ năng lượng và khí hậu


Một Phương thức tiếp cận thận trọng, hiệu quả về phương diện sinh thái đã được đề cập đầy đủ ở trên có nghĩa là các nguồn lực được sử dụng có trách nhiệm trong việc làm giảm thiểu khí thải. Công ty chúng tôi thực hiện được mục tiêu này không chỉ trong suốt quá trình hoạt động của mình, mà còn cả trong việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của khách hàng.

Hệ thống quản lý năng lượng tiêu thụ đã chứng nhận năng lượng được tiêu thụ ít hơn trong các cơ sở SCHAUMANN

Các đánh giá nội bộ thường xuyên cũng như kiểm toán độc lập và các chứng nhận theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 50001 đảm bảo rằng việc sử dụng hiệu quả năng lượng được giám sát và cải thiện liên tục ở các cơ sở SCHAUMANN.

Sữa thân thiện với khí hậu và sản xuất khí sinh học tại khu vực Hülsenberg

Số dư khí thải nhà kính được tạo ra do việc sản xuất sữa và sản xuất khí sinh học tại khu vực Hülsenberg thể hiện thành công trong quá trình sản xuất của chúng tôi liên quan đến bảo vệ môi trường và tạo cơ sở cho việc xác định tiềm năng để cải thiện

Sử dụng các nguyên liệu sẵn có nhằm tối thiểu hóa tác hại tới môi trường

Việc sử dụng các nguyên tố vi lượng AMINOTRACE cho phép ô nhiễm kim loại nặng trong đất được giảm đáng kể. các nguyên tố vi lượng hữu cơ hạn chế cung cấp khả năng sinh học rất cao, dẫn đến giảm việc thải ra các kim loại nặng.

Sử dụng bao bì thân thiện môi trường

SCHAUMANN cẩn thận lựa chọn vật liệu đóng gói được làm bằng nguyên liệu cho phép tái sử dụng đối với thức ăn chăn nuôi và chất dinh dưỡng, nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường.