Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Bò sữa


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Thành công trong chăn nuôi

Lời khuyên quản lý cho bò