Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Heo nái / Heo đực


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.