Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Quality Certifications

điểm chất lượng như GMP + xác nhận tuân thủ các yêu cầu chất lượng cần thiết cho SCHAUMANN bằng các công cụ độc lập. chứng minh của họ là dành cho các công ty, cũng như cho các khách hàng của mình, những người nông dân, một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất thực phẩm chất lượng theo định hướng.

GMP+ FSA (Đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi)

GMP + FSA là một chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn thức ăn chăn nuôi ở tất cả các yếu tố trong chuỗi thức ăn.

Đối với SCHAUMANN: GMP + FSA là tiêu chuẩn đã được áp dụng trong sản xuất thức ăn hỗn hợp, premix và kinh doanh. SCHAUMANN được xác nhận đạt tiêu chuẩn này trong các đợt kiểm tra hàng năm.

GMP + đã được sự phê duyệt của QA, A-fodder, ISO, HACCP

 

GMP+ FSA data base