Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Kỳ cạn sữa 2


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Khoáng chất

Rindavital VK ATG


Thức ăn khoáng chất đặc biệt cho bò cạn sữa