Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Bê - Cai sữa sớm


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Thức ăn đặc biệt

Kalbi Lyt


Giúp ngăn chặn các vấn đề tiêu hóa ở bê

Kalbi Ferm


Nâng cao sức khỏe cho bê mới sinh