Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Quĩ H. Wilhelm Schaumann

Bằng cách thiết lập quĩ hỗ trợ mang tên H. Wilhelm SCHAUMANN, SCHAUMANN đã đóng góp để hỗ trợ cho chăn nuôi và khoa học nông nghiệp vì lợi ích của cộng đồng.

 

Hỗ trợ thông qua hình thức tài trợ và đóng góp

 

Quỹ thúc đẩy nghiên cứu khoa học bằng cách hỗ trợ các nhà khoa học trẻ thông qua học bổng, trợ cấp và các giải thưởng, thông qua việc tổ chức các hội nghị chuyên đề về vật nuôi và khoa học nông nghiệp và tài trợ cho các nghiên cứu khoa học.

 

Diễn đàn khoa học của „ Hội thảo Hülsenberger “

 

Sự kiện quan trọng nhất của Quĩ hỗ trợ H. Wilhelm SCHAUMANN là tổ chức " Hội thảo Huelsenberger ": Định kỳ hai năm một lần Quỹ lại mời các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đến tham dự hội thảo trong ba ngày, nhằm thúc đẩy việc trao đổi liên ngành của các ý tưởng trong ngành khoa học chăn nuôi.


Để biết thêm thông tin về Quĩ hỗ trợ và kỷ yếu của diễn đàn “ Hội thảo Hülsenberger” có thể tải về từ trang web của Quỹ.