Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Sử dụng bao bì thân thiện môi trường


SCHAUMANN cẩn thận trong việc lựa chọn vật liệu bao bì được làm bằng nguyên liệu cho phép tái sử dụng đối với thức ăn chăn nuôi và chất dinh dưỡng, nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Bao bì được làm mới lại và trở lại chu kỳ sản xuất càng nhiều càng tốt để giảm thiểu tác động môi trường, và các vật liệu được tái chế thông qua hệ thống Green Dot.


Sản phẩm SCHAUMANN chất lỏng được đóng trong can,thùng phuy hoặc IBCs (container bằng nhựa). Can và thùng phuy được tái chế thông qua hệ thống Green Dot, trong khi IBCs được rửa sạch để tái sử dụng. Tái tạo các vật liệu đóng gói đòi hỏi phải làm sạch cả bên trong và bên ngoài trước khi bao bì được đưa về với chu kỳ sản xuất. Hiện nay khoảng 25% của IBCs đưa vào lưu thông được trở về với quá trình làm sạch. Trong tương lai, các chiến dịch có mục tiêu sẽ được tiến hành để khuyến khích khách hàng trả lại IBCs nhiều hơn cho SCHAUMANN cho việc tái tạo để thúc đẩy việc tái sử dụng các vật liệu đóng gói.