Hệ thống phân phối


Liên hệ 

Gà thịt


Hãy tự thông báo về những đặc tính của mỗi giai đoạn sản xuất hoặc lựa chọn nhóm sản phẩm của từng phần sản xuất tương ứng.

Axit

SCHAUMACID DRINK


Phụ gia bổ sung axit hỗn hợp trong nước uống cho lợn và gia cầm